Deadline UBO-registratie komt in zicht: 27 maart 2022

25 februari 2022 - Ellis samsom

Vóór 27 maart 2022 moeten organisaties hun UBO’s hebben ingeschreven in het UBO-register van de Kamer van Koophandel. Wie hier niet aan voldoet, zal waarschijnlijk kort na de deadline een herinnering van de Kamer van Koophandel krijgen om hier alsnog binnen een korte termijn aan te voldoen. Wie ook daarna nog niet hun UBO’s registreert, riskeert een boete of dwangsom van maximaal € 22.500! 

De wet treedt op 27 september 2020 in werking. Dit houdt in dat vanaf die datum alle bestaande rechtspersonen verplicht zijn binnen anderhalf jaar hun UBO’s te registreren bij de Kamer van Koophandel. Voor nieuw op te richten rechtspersonen gaat deze verplichting direct in vanaf 27 september. Bestaande rechtspersonen krijgen hierover bericht van de Kamer van Koophandel. Het hier niet aan voldoen, wordt gezien als economisch delict.

Wat is een UBO
Het UBO-register is op 27 september 2020 van start gegaan. Sindsdien moet van (bijna) iedere nieuwe organisatie ten minste één UBO of pseudo-UBO worden ingeschreven. Bestaande organisaties hebben tot 27 maart 2022 de tijd om hun UBO’s in te schrijven. De Europese Unie heeft bepaald dat alle organisaties een UBO hebben. Een UBO (Ultimate Beneficial Owner of uiteindelijk belanghebbende) is iemand die de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft over een organisatie. Alleen natuurlijke personen kunnen UBO zijn. 

Voor wie geldt de registratieplicht
In Nederland zijn de volgende rechtsvormen verplicht hun UBO(‘s) in te schrijven:

 • niet-beursgenoteerde besloten (BV) en naamloze vennootschappen (NV)
 • stichtingen
 • verenigingen:
  • met volledige rechtsbevoegdheid
  • met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV) 

Kerkgenootschappen moeten ook UBO's gaan inschrijven, maar op dit moment is nog niet bekend wanneer dit mogelijk is. Zij krijgen hierover bericht van de Kamer van Koophandel.

Geen verplichting
De verplichte registratie geldt niet voor eenmanszaken, beursgenoteerde vennootschappen, verenigingen van eigenaars, publiekrechtelijke rechtspersonen en verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven.

Welke gegevens worden openbaar
Een deel van de UBO gegevens moeten volgens de wet voor iedereen toegankelijk zijn. Dit betreft de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam
 • geboortemaand en – jaar
 • nationaliteit
 • land waarin de UBO woonachtig is
 • aard en de omvang van het economisch belang van de UBO in de betreffende rechtspersoon

Alleen voor de bevoegde autoriteiten (zoals OM, politie, FIOD, DNB, AFM ) zijn de volgende aanvullende gegevens zichtbaar:

 • BSN of vergelijkbaar buitenlands fiscaal nummer
 • geboortedag, -plaats en -land

Afscherming
Een UBO kan bij de Kamer van Koophandel een verzoek indienen tot afscherming van de persoonsgegevens, in geval van  minderjarigheid en handelingsonbekwaamheid, of in geval van een onevenredig risico op bijvoorbeeld fraude, ontvoering en chantage. In het tweede geval wordt dit verzoek alleen gehonoreerd als het personen betreft die van overheidswege worden beschermd of beveiligd. In beide gevallen geldt de afscherming alleen voor de persoonsgegevens van de betreffende UBO; de aard en omvang van het belang van de betreffende UBO worden wel vermeld.

Inschrijven UBO’s bij Kamer van Koophandel
Alle bestaande UBO-plichtige organisaties zullen van de Kamer van Koophandel bericht ontvangen, waarin staat hoe de inschrijving in zijn werk gaat. Aan de inschrijving zijn geen extra kosten verbonden. De inschrijving moet uiterlijk 27 maart 2022 doorgegeven zijn. Voor na 27 september startende organisaties geldt deze verplichting direct.

Ellis Samsom, 25 februari 2022