Wat is een ANBI, voordelen en voorwaarden

17 oktober 2017 - Ellis samsom

ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een organisatie die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Naast de gewone ANBI’s bestaan er ook culturele ANBI’s. Deze ANBI’s richten zich (nagenoeg) uitsluitend op cultuur. Het hebben van de ANBI-status biedt fiscale voordelen.

Wanneer kom je in aanmerking voor de ANBI status
Het belangrijkste/eerste criterium waaraan een ANBI moet voldoen, is – zoals de naam al doet vermoeden – dat de organisatie voor minstens 90% het algemeen belang dient. Hierbij dient de instelling zowel statutair als feitelijk het algemeen belang te dienen. De overige criteria hebben betrekking op bestuur en beleid, administratie, functiescheiding en publicatie van deze gegevens. Zie hier voor een compleet overzicht van de voorwaarden.

Het kan zijn dat uw organisatie niet aan deze voorwaarden voldoet, maar dat uw organisatie wel een maatschappelijke waarde heeft. Dan is uw organisatie mogelijk een SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Voorbeelden hiervan zijn sportorganisaties, zangkoren, kinderboerderijen, gildes, personeelsverenigingen, toneelverenigingen etc. Hier wordt in dit artikel verder niet op ingegaan.

Welke voordelen heeft de ANBI status voor uw organisatie
Het hebben van een ANBI status heeft een aantal fiscale voordelen, zowel voor de organisatie zelf als voor de donateurs. Hiermee wordt uw organisatie dus ook aantrekkelijker voor donateurs. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt zelfs nog een extra giftenaftrek.

Hoe krijgt uw organisatie een ANBI status
Elke organisatie die aan de criteria denkt te voldoen, kan zelf de ANBI-status aanvragen door middel van het invullen van een formulier dat te vinden is op de website van de belastingdienst. Bij deze aanvraag moet de organisatie aangeven welk algemeen nuttig doel zij nastreeft en op welke wijze zij dat doel wil dienen.

Publicatieverplichting
Wanneer uw organisatie eenmaal over de ANBI beschikt, heeft u de verplichting om een aantal gegevens op een internetsite te publiceren. Dit kan de eigen website zijn, maar het kan ook een website van de brancheorganisatie zijn waarbij uw organisatie is aangesloten.

Het gaat om de volgende gegevens:

  • Weergave van officiële naam en de bij het publiek bekende naam.
  • KvK en of RSIN nummer.
  • Post- of bezoekadres.
  • Duidelijke omschrijving van de doelstelling (zoals bijvoorbeeld opgenomen is in de statuten).
  • De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan.
  • Bestuurssamenstelling + de namen van de bestuurders.
  • Beloningsbeleid (zowel voor bestuur, als voor directie en personeel).
  • Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.
  • Financiële verantwoording (de balans, staat van baten en lasten met een toelichting).

Als niet aan deze publicatieverplichting voldaan wordt, kan uw ANBI status ingetrokken worden.

Toezicht op ANBI’s
De belastingdienst houdt risicogericht toezicht op ANBI’s. Dit houdt in dat toezicht plaatsvindt door gebruik te maken van signalen die vanuit de belastingdienst komen, maar ook op basis van signalen die vanuit de samenleving aangedragen worden. Het is niet zo dat alle ANBI’s op een gegeven moment een keer aan de beurt zijn om gecontroleerd te worden.

Ellis Samsom, 17 oktober 2017