Privacybeleid

Miss Jones Corporate Support B.V. respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt behandeld. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Welke gegevens en welk doel
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt en wij verwerken niet meer gegevens dan die daarvoor nodig zijn.
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het verrichten van de aangeboden diensten
 • Om contact met u te kunnen opnemen
 • Het versturen van nieuwsberichten en uitnodigingen

De nieuwsberichten worden alleen verzonden als u zich via de website hiervoor aangemeld heeft. U krijgt na aanmelding vervolgens nog een e-mail waarin u deze aanmelding dient te bevestigen. Afmelden kunt u eenvoudig zelf via de hyperlink onderaan de nieuwsberichten.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen (verwerkers) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het hosten van onze website

Wij maken met deze verwerkers de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Daarbuiten zullen wij geen persoonsgegevens delen met derden zonder dat wij u daar uitdrukkelijk toestemming voor vragen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dat betekent dat we uw gegevens in ieder geval bewaren zolang dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is. Na de voltooiing van de opdracht bewaren wij het betreffende dossier gedurende 7 jaar. Na deze 7 jaar worden de gegevens vernietigd, tenzij er intussen nieuwe vragen gerezen zijn.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onder andere door middel van:

 • Wij leggen geheimhouding op aan onze medewerkers en verwerkers
 • Wij werken met wachtwoorden
 • Wij pseudonimiseren en encrypten persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Wij maken gebruik van actuele (antivirus)software
 • Wij stellen alleen persoonsgegevens aan een verwerker ter beschikking voor verwerking nadat wij ons ervan vergewist hebben dat de verwerker passende beveiligingsmaatregelen heeft getroffen

Rechten omtrent uw gegevens
Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken heeft u de volgende rechten: 

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht op vergetelheid (wissen van gegevens)
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)
 • Recht van bezwaar
 • Recht op intrekking toestemming
 • Recht om een klacht in te dienen

Klik voor meer informatie over uw rechten.

Cookies en analytics
Deze website maakt geen gebruik van cookies en Google analytics.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij proberen er dan samen met u uit te komen. Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Ons privacy-beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contact
Indien u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, kunt u hierover contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Miss Jones Corporate Support B.V.:
Huis ter Heideweg 24A
3705 LZ Zeist
info@missjones-cs.nl
030 -693 45 57

1 april 2019